• Đệ Tam Thánh Mẫu Canh Thê Chân Kinh Đệ Tam Chương  

   

  Thiên Chi sinh vật, chơn vị tối linh
  Tứ đoàn vạn thiện, ngũ tinh thất tinh
  Thiên chi sở tý
  Dữ sinh cầu sinh
  Linh đài thường tịnh
  Vật dục vị manh
  Kính chân thị kính
  Phi hữu sức tình, ái chấn thị ái
  Phi hữu dã thành
  Vân hà nhựt dữ chi trưỏng
  Tập dữ tánh thành
  Tửu sắc thị thượng
  Tái khí thị tranh
  Chân tính ký tán
  Bản tâm vô linh
  Bất kinh thiên địa
  Bất uý thần minh
  Bất trọng sư trưởng
  Bất thuận phụ huynh
  Bất liêm bất sĩ
  Vồ bất vi dĩ
  Phong tiệm biến đi
  Tục chân lậu bĩ
  Thủ thân bất ái
  Hoang tuất kỳ tha
  Mạc thậm ư thử, ngôn chi vĩnh ta
  Ô hô ! tham quan khí tán
  Ngũ nhạc tinh phân
  Thế viên thuần phát, thúc giác tư dân
  Tinh nhơn như tỵ, hạng ô di trăn
  Hoàng – Thiên phú dự
  Diệc bất ngả bần
  Nhẩn khí kỳ bàn, bất phản kỳ chân
  Cửu pháp kí đõ, tam cương diệc luôn
  Thuỳ kỳ năng tử
  Thuỳ kỳ năng thần, nhi nhi sự phụ
  Viễn chi sự quân, học phi vị kỷ
  Chi thị vi nhân, nông đồ thực cốc
  Bắc vụ thục nhân, công đồ xảo trá
  Bất thượng hồn thuần
  Thương tri kế lợi, bất biện sơ thân
  Mục đồ dân gian, tâm quan thế sự
  Hoặt ôn hoặt hoàng
  Hoặt hạn hoặt thuỷ
  Kiếp sát thường gia
  Tai ương bất dĩ
  Thiên đạo hiếu sinh
  Chiêu vong tự nhĩ
  Khi dục lao tai
  Bất đắc dĩ nhĩ
  Tư tắc thời đinh mạt kiếp
  Vận thuộc hạ nguyên
  Thần nhân giao tiếp
  Thiên cổ hãn truyền
  Phi loan khai hoá
  Giáng bút thành thiên
  Sử nhân tụng độc
  Sử nhân giáng tuyên
  Quãng vị khuyến hoá
  Quãng vị ấn thuyên
  Duy thiên sanh nhân
  Dĩ nhân thành thiên
  Thứ cơ vô thiển
  Thượng kỳ miễn chiên
  Hạnh vật tiết mạng
  Vật vị u huyền
  Khả ố giả, thi chi sở ngôn, vị thường bất thiện
  Chung chi sở hành, nải đại bất nhiên
  Nghi phi thị Thánh
  Nghi phi thị Tiên
  Nghi thị vọng tác
  Nghi thị vọng biên
  Thử đẳng tộ trạng
  Bất thăng số yên
  Duy kỳ hữu chí chư sinh
  Tịch triêu tụng động
  Di đạo tương phu
  Di tình tương đốc
  Như thần kỳ lâm
  Giới nhi cảnh phúc
     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo