• THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU  

   THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

  Ngày lành tiệc mở thung dung
  Tam Tòa Tiên Thánh hội đồng chứng giám đàn duyền

  1. Mẫu Đệ Nhất

  Thỉnh mời Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên
  Sắc phong chế thắng xe loan Ngự về
  Phủ Giầy Vân Cát thôn quê
  Giáng sinh vào cửa nhà Lê cải Trần
  Hình dung cốt cánh thanh tân
  Mười năm định giá hôn nhân xướng tùy
  Xe loan rước Mẫu về Thiên

  Hoặc :

  Bóng giăng loan mẫu đơn nhất đóa
  Gió lay mành , hương xạ thoảng đưa
  Có chầu nguyệt điện tiên xưa
  Lánh miền cõi tục phận ưa Nam Thanh
  Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị
  Cải họ Trần dấu khí thiên hương
  Vốn sinh có vẻ phi phương
  Giá danh có một hoa vương khôn bì

  Lô hương xa nhiệt
  Pháp giới mông huôn
  Chư Phật hải hội
  Tất giao vwbn tùy
  Xứ kết tường vân
  Thành ý phương vân
  CHư Phật hiện toàn thân
  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

  2. Mẫu Đệ Nhị ( Còn tiếp )  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo