• Trang chủ / Tứ phủ Chầu Bà văn  Bản văn Chầu Thượng

  Bản văn thường được dùng cho giá nữ thần Nhạc phủ ( rừng núi ) . Bản văn Chầu Thượng đùng chung cho các giá đồng Chầu bà cai quản Nhạc phủ...


  Xem tiếp...

  Sự Tích Chúa Ngũ Phương Bản Cảnh

  Bà Chúa Năm Phương . Vốn xưa bà cũng là tiên nữ trên Thiên Đình. Sau chúa giáng thế hạ trần vào nhà họ Vũ ở cửa Cấm Giang, đất Gia Viên (nay là Hải Phòng). Chúa sinh ra hình dung tươi tốt, mọi bề đảm đang. Khi đã hồi tiên, Chúa Bà được giao quyền cai quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ phương vậy nên được tôn xưng là Bà Chúa Quận Năm Phương...


  Xem tiếp...

  Lục Cung Công Chúa Văn

  Tích truyền lưu tự khi vạn cổ Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh Vốn xưa giá ngự thiên đình Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn...


  Xem tiếp...

  Bản văn :Chầu Bé Bắc Lệ

  Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ Con thỉnh mời chầu bé ngự chơi Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chầu Cửu

  Chầu Cửu là vị thánh ít giáng đồng vì thế không có một bản văn riêng để hầu ngài.Khi ngài giáng đồng thường hát văn Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Sòng),văn chầu quế(chầu đệ nhất)và văn cô chín...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chầu Bát

  Việt Nam thủa dưới quyền Đông Hán Giang sơn ta ảm đạm thê lương Giận thay Tô Định bạo cường Đem quân dày séo quê hương cõi bờ Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo