• Cậu bé Hoàng múa sư tử    Trung thu gió mát trăng trong
  Cậu về giá ngự đền rồng vua cha
  Kỳ lân sư tử dâng ra
  Chiêng vàng trống ngọc điểm ba bốn hồi
  Bạn Tiên tấp nập tới nơi
  Xem cậu hoàng quận ngự vui trước tòa
  Giải treo la liệt gần xa
  Đèn rồng quạt phượng khắp hòa đôi bên
  Thoạt vào cậu múa điện tiền
  Xăm xăm gót ngọc ở trên sân rồng
  Côn vàng tả đột hữu xông
  Kỳ lân đọ sức anh hung xem sao
  Đôi bên Bắc Đẩu Nam Tào
  Khen thay nghệ thuật anh hào không hai
  Giải lấy xong cậu lại ban tài
  Tạ xong ba lễ cậu ngồi nghe văn
  Khúc đàn lưu thủy hành vân
  Nghe như gió giục mây vần mưa xa
  Đục như nước lũ hồng hà
  Trong như nước suối thác bà trắng phau
  Gần như canh bạc đêm thâu
  Xa như tráng sĩ vó câu dặm trường

  Biên soạn : Phúc Yên


     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo