• Thả Lưới ( DÙNG CHO GIÁ CẬU HOÀNG BƠ )  

  Được dùng giá cậu bé thoải  


  Ba quân nghe lệnh cậu truyền
  Thuyền bè neo nọc khắp miền Đông Tây
  Lưới thần la liệt bổ vây
  Thủy binh cơ đội vào ngay kíp liền
  Chân mây mặt nước vô biên
  Lưới thần chăng khắp các miền Hải đông
  Tôm heo, cá mực , rôm rồng
  Đều sa vào lưới trùng trùng đư muôn

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo