• Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam  
   
   
  Bản văn này nói về con trai thứ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần.
   
   
  Đời Trần thị mở mang Nam Hải
  Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi
  Mỗi phen giáp mã truy tùy
  Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm
  Phong đại vương an tâm thân chức
  Lại đem câu yến dực ra bàn
  Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn
  Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời
  Dạ bảy tấc khó bày khúc trực
   
  Đề trời xanh vằng vặc sáng soi
  Mỗi năm tình kể cùng ai
  Đành rằng đem xuống tuyền đài cho cam
  Bỗng nhất dạ thuyền mang ra bể
  Ông thủy thần thiết kế cũng hay
  Trên bãi bể có một cây
  Chỉ cây khấn vái rằng nay có thần
  Chợt một đám hồng vân cuộn lại
  Mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian
  Cảnh vui ngày lại bàn hoàn
   
  Trời riêng một cõi , người bàn Tam thai
  Mười ba ngọn nước ngoài cửa bể
  Khắp chầu vệ chèo quế mênh mông
  Ví không tú dục anh chung
  Thì đâu chấn được non sông ngoài này
  Phép hiển linh suy tay kinh vĩ
  Trụ thạch truy phụng sự lô hương
  Ngàn thu miếu mạo côn hoàng
  Vị thờ ở trong ngai vàng anh linh
  Điều dây vàng đế đình ban sắc
   
  Bia đá xanh vương tước thư danh
  Hải tần gió nổi sóng kình
  Tàu bè qua đó tấc thành kính tôn
  Tiếng hiển hách xa đồn Nam Bắc
  Những tà ma đạo tặc cũng kinh
  Sống thời làm tướng Thiên thành
  Khi mà thác xuống U Linh làm thần
  Cứu những ke lương dân phải nạn
  Lại những người càn sát yêu tinh
  Độ cho những kẻ hữu sinh
   
  Giải cho những kẻ bệnh tình trầm ngâm
  Xin chiếu dám đan thành sau trước
  Những nhà thờ giáng phúc trừ tai
  Lộc danh trời có riêng ai

  Xin rằng cho lấy đời đời hiển vinh  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo