• Văn chầu Cậu bé Cửa Đông  
   
  Khấu đầu vọng bái tiên cung
  Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về
  Thuyền ai thấp thoáng giang khê
  Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long
  Triều đình ban chỉ sắc phong
  Gia ban chủ tướng vương tôn nhà Trần
  Cậu Hoàng văn võ mười phần
  Điều quân khiển tướng tài thần ra oai
  Lĩnh ban quốc ấn quyền cai
  An dân trấn giữ ra ngoài Cửa Đông
  Phất cờ hạ lệnh tiến công
  Phạm Nhan mất vía Nguyên Mông chạy dài
  Thánh tôn xuất chúng đại tài
  Văn thao võ lược đáng trai anh hùng
  Danh thơm tám cõi lẫy lừng
  Ngũ châu tứ hải khắp vùng ai đang
  Tay mang kiếm bạc đường hoàng
  Áo vàng, đai trắng ngực mang thẻ bài
  Trên đời có một không hai
  Thông minh chính trực nào ai dám bì
  Tiên phong phất ngọn hồng kì
  Bảo dân hộ quốc quản gì công lao
  Để cho tỏ mặt anh hào
  Thánh cậu tài giỏi trí cao hơn người
  Tỏ tường chính trực vàng mười
  Gian nan thử trí dẹp loài hại dân
  Đánh cho tan tác gian quân
  Tàu chìm bè đắm xa gần đều thua
  Dẹp an về tấu Đức Vua
  Mông Nguyên đã tháo đã thua tan tành
  Xa gần nức tiếng thơm danh
  Thánh Cậu Cửa Suốt anh linh muôn đời
  Giữ cho trọn kiếp Vua tôi
  Xin được lấy thưởng quy hồi nơi xưa
  Kiệu vàng đón rước tiễn đưa
  Qua miền Kiếp Bạc vào chùa Côn Sơn
  Lễ Phật, Phật độ bình an
  Lễ Thánh, Thánh độ an khang hiền hòa
  Thánh Ông giá ngự trên tòa
  Đòi Cậu Cửa Suốt kíp qua nghe truyền
  Cậu liền giục ngựa băng miền
  Thoát thôi Cậu đã về miền Quảng Ninh
  Hòn Gai sơn thủy hữu tình
  Lệnh cậu trấn giữ an bình yên vui
  Tiểu con điểm trống ba hồi
  Xin Cậu giá ngự xuống nơi bản đền
  Ban công, ban lộc, ban quyền
  Trừ tà diệt quỷ khắp miền nước Nam
  Độ cho ngoài Bắc trong Nam
  Nhớ ngày khánh hội về hàng quỳ tâu
  Chúng con thành kính cúi đầu
  Dâng văn thỉnh Cậu cậu thời giáng lai
  Cậu về giá ngự điện đài

  Khuông phù Nam Việt đời đời vinh hoa

  Nguồn : Diễn Đàn Hát văn Việt Nam  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo