• Văn Trần Triều  
   
  Bản văn này nói về Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thi và khi hầu giá Đức Đại Vương .
   
  Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn
  Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn
  Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực
  Tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn
  Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
  Lịch đế vương tế thế trị bình
  Thiên Trường, Tức Mạc địa danh
  Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ
  Ngoại man di úy uy củng phục
  Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
  Thượng minh quân hạ lương thần
  Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng
  Hội liên phong hà thanh hải yến
  Thời phúc sinh xuất hiện nam phương
  Tường vân ái đãi lưu quang
  Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần
  Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế
  Thác định sinh Trần thị tôn vương
  Dung nghi tướng mạo đường đường
  Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài
  Võ thao lược hùng oai quán cổ
  Văn kinh luân khí độ Việt nhân
  Triều ban bĩ cực hoàng thân
  Nội san bình chính ngoại cầu Đổng binh
  Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí
  Phép hành sư Bạch khí chi doanh
  Thiên cương thái ất tung hoành
  Tứ kì bát chính quán tinh trận đồ
  Tác miếu đường quy mô sáng chế
  Lập triều đình cương kỷ hưng long
  Uy danh cái thế anh hùng
  Bắc nam viết Thánh tây đông xưng Thần
  Bính tuất niên trùng hưng chi nhị
  Văn nguyên tào chú đế Đằng giang
  Vạn binh hai động ba dương
  Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường nam đương
  Bá Linh khất Ngô vương đới tội
  Quá nam thành phó hội lập công
  Nhất phương nỗ lực khởi phong
  Nam quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn
  Phán triều thần thùy năng đăng địch
  Cứu lương dân thụ tặc gian nan
  Bách quan thụ tấu thiên nhan
  Cử Trần tướng, tiểu an tặc đồ
  Anh Tôn hạ long chu bút tứ
  Chiếu đặc sai đại cử tiên phong
  Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng
  Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành
  Thống vạn binh tổng kiêm Tiết Chế
  Quản chư quân nghệ chí Đằng giang
  Bài sai thủy trận quang mang
  Cổ minh lục điểm kỳ đương ngũ hành
  Bá Linh hữu kỳ binh ngữ chí
  Thị hùng tài bất úy Vương Sư
  Mộc niên Thánh xuất mưu kỳ
  Một sai tiềm phục thủy tê xuyên tào
  Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng
  Tả quân sai Dã Tượng giáp công
  Hữu quân ông Yết Kiêu hùng
  Hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy
  Thánh cư trung hoàng kì hiệu phát
  Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân
   
  Nguôn : Diễn Đàn Hát văn Việt nam


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo