• Cô Mười Mỏ Ba  

  Cô theo hầu Chầu Mười Mỏ Ba , giúp vua đánh giặc Ngô ,khi ngự về cô mặc áo vàng cầm cung kiếm cưỡi trên mình ngựa theo chầu bà xông pha trận mạc , sau này cô cũng được thờ tại đền Chầu Mười  

  Cô theo hầu Chầu Mười Mỏ Ba , giúp vua đánh giặc Ngô ,khi ngự về cô mặc áo vàng cầm cung kiếm cưỡi trên mình ngựa theo chầu bà xông pha trận mạc , sau này cô cũng được thờ tại đền Chầu Mười.

  https://hrajxa.dm1.livefilestore.com/y2pUIhvxBS9KlRsTYltKO5Y3p7sR-SjGEekmy5k4ZyqKgoTMHgGorzjMmGxh-txUd_R9FduyF_mkwBVXrNkS1CXuhsQxGQO_XfTTvnGd1mazMU/81997400.jpg?psid=1

  https://hrajxa.dm1.livefilestore.com/y2pktrq33v9ZZT9aOq55H1ozxKKnVXJ-Pvlq440QjyOld7zHg_JqORQZx59hIXfmX-Id6bOxcoaL5LHPpQmQIwjWomK_BHuzXZNRfJujxoRlvE/81997501.jpg?psid=1

  https://hrajxa.dm1.livefilestore.com/y2pRb4Z8duQSAO-MUVGppujWQzSOdrpeeCw508sPqTt-reju8_paPTOfem7NyE5NEEa_KeKp50rUwDz2mTTSiMsaVHH-Hw2GyT2jJAWTfpNs6c/81997490.jpg?psid=1

  https://hrajxa.dm1.livefilestore.com/y2pXgBPGQYb2RkVHTq1Y-TK6YVeRQViKI5zEsuV3Hz1TIUt9gJLZPEvr-O4B35mtMaI768OKkSfgn_BHIiPBbWGf6-vzJ8MasP5Lf8U7ksO2KQ/81997445.jpg?psid=1

     Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  nguyen van chuc   (chucdan300558@gmail.com)
  Nhận xét : hát chau van
  27/04/2014

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo