• BẢN VĂN CÔNG ĐỒNG  

  Bỉ cách: (1)

  Bảo nhang phúc úc khởi tường yên

  Thụy khí xung đằng thấu cửu thiên

  Nhang dạ chí thành đăng bảo an

  Nguyện cờ đệ tử đắc bình an

  Miễu cách:

   Việt Nam thủa điện an vương thất (2)

  Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy (3)

   Kim niên, kim nguyệt, nhật, thì (4)

  Đệ tử tâu quỳ Chư Phật mười phương

   Nức khói hương chiên đàn giải thoát (5)

  Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay (6)

  Nam mô Phật ngự phương Tây

  Sen vàng choi chói hiệu nay Di Đà

   Ngự trước tòa lưu ly bảo điện

  Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên

  Tiêu thiều, nhã nhạc dưới trên (7)

  Cửu long phún thủy quần tiên ca đàn (8)

   Đức Từ Thị ngai vàng rờ rỡ (9)

  Phóng hào quang rực rỡ vân yên

  Quan Âm ngự trước án tiền

  Tả hữu Bồ Tát tăng thiền già na (10)

  Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng (11)

  Thổng cách:

  Vận thần thông vô lượng vô biên

  Thập phương tam giới thánh hiền (12)

  Dục giới sắc giới chư thiên đều mời

  Vua Đế Thích quản cai thiên chủ

  Vua Ngọc Hoàng thiên phủ chí tôn

  Dương phủ Ngũ Nhạc Thần Vương

  Địa phủ Thập Điện Minh Vương các tòa

  Dưới thủy phủ giang hà ngoại hải

  Trấn Động Đình, Bát Hải Long Vương (7)

  Tam nguyên - tam phẩm - tam quan (8)

  Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền

  Ngôi Bắc Cực trung thiên tinh chúa (9)

  Tả Nam Tào chua sổ trường sinh (10)

  Hữu quan Bắc Đẩu thiên đình

  Nhị thập bát tú cửu tinh huy hoàng (11)

  Phú bình:

  Khắp tam giới bách quan văn vũ

  Hội công đồng tứ phủ vạn linh

  Cửu Trùng Thánh Mẫu thiên đình

  Bán Thiên Công Chúa, Quế - Quỳnh đôi bên

  Hội bạn tiên khăn điều áo thắm

  Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

  Thỉnh mời Quốc Mẫu Vua Bà (12)

  Công đồng Thánh Mẫu Tam Tòa Chúa Tiên

  Đền Sòng Sơn Địa Tiên Vương Mẫu

  Phú chênh:

  Đất Phủ Giày nổi dấu thiên nhan

   

  Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam

  Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung

  Tướng uy hùng năm quan hoàng tử

  Lĩnh sắc rồng cai ngự năm phương

  Quyền cai sơn thoải đại giang

  Đông Cuông, Tuần Quán thượng ngàn tối linh

   Phú nói:

  Khắp tam giới đình thần tứ phủ

  Hội Công Đồng văn vũ bá quan 

  Tả mời thái tuế đương niên

  Hữu quan đương cảnh thành hoàng quản cai

  Tiền hậu lai chư vương thánh tổ

  Quản chư tào thừa sự hôm mai

  Thánh Chầu tứ phủ khâm sai

  Anh linh thần nữ nên tài thần thông

  Thỉnh tam thập lục cung tiên nữ

  Lệ tùy tòng thừa sự sớm khuya

   Pháp vân, Pháp vũ uy nghi

  Pháp lôi, Pháp điện bốn trì phi phong

  Tướng thiên cung mão đồng đai giáp

  Lốt thủy tề năm sắc phi phang

  Dọc cách:

  Thỉnh mời bát bộ sơn trang

  Đức Hoàng, Cậu Quận, Tiên Nương chầu vào

  Các bá quan cơ nào đội ấy

  Giáng điện tiền lừng lẫy uy nghi

  Thổ Công bản xứ thần kỳ (dị bản: thổ công, thổ địa, thổ kỳ)

  Ngoại giang, Hà Bá sơn kỳ thần linh

  Sắc cẩn thỉnh thiên binh lực sĩ

  Ngũ Hổ Thần vạn vị hùng binh

  Ngoại đàn bát vạn chúng sinh

  Nội binh chư tướng cùng binh bản đền

  Dồn cách:

  Phép tự nhiên thiên trù tống thực

  Thập biến thiên vạn ức hà sa

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế

  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng (13)

  Án tông tông thủy luân nhũ hải (14)

  Biến trần trần sái sái giai sung

  Nhất nghi lục cúng viên thông

  Ân cần phụng hiến công đồng như lai

  Nguyện văn lai cầu an bảo tọa (dị bản: nguyện vân lai)

  Đại bi từ hỷ xả chí tâm

  Cứ trong một tháng đôi tuần

  Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già

  Hội tam đa trình tường ngũ phúc

  Độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân

  Thỉnh mời Phật giáng lưu ân

  Công Đồng lưu phúc thiên xuân thọ trường.

  Ghi chú:

  (1) Đoạn bỉ tạm được dịch là:

  Hương quý ngào ngạt làn khói phúc lành

  Khí tốt bay lên thấu chín tầng trời

  Đèn hương chí thành, nguyện cầu bình an.

  Ngoài ra đoạn bỉ còn có các dị bản:

  Dị bản 1:

  Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn

  Toạ thượng dương dương nghiễm nhược tồn

  Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

  Tuỳ cơ phó cảm nạp trần ngôn.

  Dị bản 2:

  Sâm sâm hạc giá tòng không hạ

  Hiển hiển loan dư mãn toạ tiền

  Bất xả uy quang phu thần lực

  Chứng minh công đức lượng vô biên.

  Dị bản 3:

  Một nén hương thơm thấu cửu trùng

  Kính thiên kính địa kính phật tiền

  Chữ rằng nhất niệm thông tam giới

  Nguyện cầu trăm họ đắc bình yên.

  Dị bản 4 :

  Nhất kính tâm hương thấu cửu trùng
  Công đồng văn vũ chốn tiên cung
  Đàn duyên sớ điệp nay cầu đảo
  Pháp mầu vô lượng vận thần thông.

  Dị bản 5:

  Phật Thánh tòng không lai giáng hạ

  Vạn linh thánh chúng ngự dương tòa

  Tùy phương ứng hiện lai chứng giám
  Nguyện kỳ phúc lộc tựa hà sa.

  (2) Bánh xe pháp chuyển động, ánh mặt trời của Phật càng thêm sáng tỏ.

  (3) Chiên đàn: loại gỗ thơm thường dùng làm hương đốt.

   4) Ưu bát: tên loài hoa còn gọi là hoa ưu đàm, hoa linh thụy. Theo điển tích Phật giáo loài hoa này có hương thơm xông khắp vô lượng thế giới, ba ngàn năm mới nở một lần để báo hiệu một vị chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh.

  (5) Đức Từ Thị tức Di Lặc Bồ Tát là vị Phật tương lai. Trong các chùa miền

  Bắc thường thờ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Cũng có thể coi đó là tam thế Phật (Quá khứ- hiện tại - vị lai).

  (6) Đức Hộ Pháp Vi Đà: Vi Đà (Vi Đà Bồ Tát) là một trong các vị hộ pháp chư thiên của Phật Giáo. Hình tướng của Ngài là một vị võ tướng oai phong, tay cầm chiếc chày kim cương, bảo hộ Phật Pháp.

  (7) Đoạn này thỉnh mời Tứ phủ Thánh đế (Các vị vua cai quản tứ phủ):

  Thiên phủ: đức Vua Ngọc Hoàng (có thể coi chính là Đế Thiên - Đế Thích)

  Nhạc Phủ: ngũ nhạc thần vương (các vị Vua quản cai năm ngọn núi trấn năm phương : Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương (ở giữa)).
  Địa Phủ: thập điện Minh Vương. Mười vị vua cai quản mười điện dưới địa phủ

  Thủy phủ (thoải phủ): Bát Hải Long Vương – vị Vua cai quản thoải phủ. Động Đình là tên một hồ lớn nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong tín ngưỡng tứ phủ Động Đình được sử dụng như một điển cố để chỉ về cõi thoải cung.

   (8) Tam nguyên, tam phẩm, tam quan (tam quan đại đế, tam giới công) là ba vị thần cai quản tội phúc nhân gian : Thiên quan ban phúc – Địa quan xá tội – Thủy quan giải ách.

  (9) Bắc Cực trung thiên tinh chúa là ngôi sao ở phía Bắc được coi là trung tâm của bầu trời. Ứng với đó là một vị thần danh hiệu là Tử Vi Đại Đế.

  (10) Chua sổ: ghi chép thêm vào sổ; từ “chua” đồng nghĩa với từ “chú”.

  (11) Nhị thập bát tú là hai mươi tám chòm sao theo quan điểm của thiên văn Trung Quốc. Quan điểm đó chia bầu trời làm bốn phương (Đông, Tây, Nam, Bắc); mỗi phương có bảy chòm sao, tổng lại là 4x7=28 chòm sao. Cửu tinh là chín vì sao dịch chuyển biến đổi định ra sự tốt – xấu.

  (12) Câu này có dị bản là: Cờn Môn tứ vị vua bà. Kính quý độc giả tham khảo trong bản “Đại Cờn Thánh Mẫu sự tích văn” (Chương 3).

  (13) Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế,
  án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng
  (14) Chú nhất tự thủy luân: Án tông tông tông tông tông.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo