• Nội quy và quy chế hoạt động CLB Hát Văn và Diễn xướng Hầu đồng  
   

  QUY CHẾ
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG CÂU LẠC BỘ
  HÁT VĂN VÀ DIỄN XƯỚNG HẦU ĐỒNG

  ( Kèm theo QĐ số: / QĐ-ANVN ngày tháng 7 năm 2013 của TT.ANVN )

  Tín ngưỡng thờ Mẫu tiếp thu những ảnh hưởng của tục thờ cúng tổ tiên, có sức ảnh hưởng rộng rãi trong mọi gia đình trên khắp nước ta, giữ vai trò gắn kết cộng đồng, là một phần quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

  Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ đã hình thành một hệ thống thờ cúng trong các đền, phủ với những nghi lễ thờ cúng bước đầu đã được chuẩn hóa, trong đó nghi lễ lên đồng là đặc trưng tiêu biểu, là quan trọng nhất. Lên đồng cùng với Hát văn là một hình thức diễn xướng tâm linh, là một bảo tàng sống của văn hóa truyền thống Việt Nam.
  Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn,

  Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam cùng Diễn Đàn hát văn Việt Nam thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa thờ Mẫu và Hát văn Hà Nội trực thuộc Trung tâm với sự tham gia của các Thủ nhang, Thanh đồng và những người quan tâm đến tín ngưỡng thờ Mẫu.

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ như sau:

  Chương I:

  TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

  Điều 1. Tên gọi:

  “ Câu lạc bộ Hát văn và Diễn xướng hầu đồng”
  Trụ sở:

  Điều 2. Câu lạc bộ Hát văn và Diễn xướng hầu đồng là một tổ chức xã hội tự nguyện, tự quản, đề cao tinh thần đoàn kết cộng đồng gồm: các vị Trụ trì, Thủ nhang, Thủ từ, các Ông, Bà đồng đền tại các di tích lịch sử đền, phủ và những cá nhân quan tâm đến tín ngưỡng thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn. Nhằm qua đó cùng nhau góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, ngăn chặn những mặt còn hạn chế, tiêu cực, mê tín dị đoan trong thờ tự, góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng trong một bộ phận nhân dân.
  Điều 3. Câu lạc bộ Hát văn và Diễn xướng hầu đồng chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban chấp hành TT.ANVN; các Sở ban ngành có liên quan.
  Điều 4. Câu lạc bộ Hát văn và Diễn xướng hầu đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự trang trải mọi kinh phí hoạt động. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn nhận sự bảo trợ giúp đỡ của các đơn vị; các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội; các đình, đền, phủ và bà con thập phương.

  Chương II

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

  Điều 5. Chức năng:

  Câu lạc bộ tập hợp hội viên tham gia hoạt động văn hóa thờ Mẫu và biểu diễn nghệ thuật Hát văn; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống cốt lõi của văn hóa thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn- loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.
  Bảo vệ chính đáng, hợp pháp quyền lợi của hội viên theo Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam.

  Tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ giao lưu trao đổi học tập các kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực văn hóa thờ Mẫu và Hát văn, cùng giúp nhau thực hiện các quy định nghiêm của pháp luật về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.
  Phản ánh các đề nghị và nguyện vọng chính đáng của hội viên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn.

  Điều 6: Nhiệm Vụ:

  Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về nghi lễ tiêu biểu của thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực mê tín dị đoan trong thờ tự. Khi có điều kiện, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề các lớp truyền dạy, quảng bá giới thiệu nghệ Hát văn tới sđông đảo quần chúng nhân dân.

  Tổ chức đoàn tham quan trao đổi kinh nghiệm về nghi lễ thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn tại các đền, phủ trong phạm vi Hà Nội và các địa phương.

  Tổ chức các hội thảo khoa học (hoặc tọa đàm) một so nội dung, chuyên đề về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn truyền thống; các nghi lễ, nghi thức tiêu biểu đặc trưng trong tín ngưỡng thờ Mẫu VN.

  Tham gia bảo tồn, tôn tạo các di tích lịnh sử thờ Mẫu.

  Thăm hỏi, giúp đỡ động viên hội viên trong các trường hợp khó khăn, đau yếu.

  Báo cáo tình hình hoạt động thường kỳ của CLB lên TT.ANVN.

   

  CHƯƠNG III

  CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA clb

  Điều 7:

  - CLB chịu sự chỉ đạo trực tiếp của TT.ANVN. Mọi hoạt động của CLB tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ của TT.ANVN

  Điều 8: Cơ cấu tổ chức:

  Về tổ chức câu lạc bộ gồm: Ban chủ nhiệm, các Ban chuyên môn và các tổ trực thuộc Câu lạc bộ ở cơ sở.

  Ban chủ nhiệm:
  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm thời do Trung tâm Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam quyết định bổ nhiệm. Ban chủ nhiệm có từ 5 đến 6 thành viên, gồm: Chủ nhiệm, hai Phó Chủ nhiệm và các ủy viên. Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức điều hành trực tiếp mọi hoạt động của CLB theo phương hướng nhiệm vụ chung và kế hoạch cụ thể hàng năm của Câu lạc bộ đã được TT.ANVN phê duyệt.

  Câu lạc bộ thành lập 5 ban chuyên môn:

  Ban Tổ chức, Hành chính và vận động tài trợ;

  Ban Nghi lễ thờ Mẫu;

  Ban Nghệ thuật Hát văn;

  Ban Nghiên cứu khoa học;

  Ban Kiểm tra.

  Mỗi ban có từ 5 đến 6 thành viên gồm Trưởng ban, hai Phó ban và các ủy viên. Lãnh đạo ban do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các ban chịu trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể và phối hợp có hiệu quá với các ban khác trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo chung của Ban chủ nhiệm |Câu lạc bộ.

  Các tổ:

  Câu lạc bộ được chia thành các tổ theo hai nội dung hoạt động chủ yếu (nghi lễ thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn) trên cơ sở địa bàn quận, huyện hoặc các chi hội. Mỗi tổ có một Tổ trưởng và từ một đến hai |Tổ phó.

  Tổ trưởng là cầu nối bảo đảm sự liên hệ giữa hội viên với Ban chủ nhiệm. Chịu trách nhiệm theo dõi, động viên hội viên tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi học tập kinh nghiệm về những nọi dung liên quan tới nghi lễ thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn theo kế hoạch do Câu lạc bộ tổ chức. Đồng thời tập hợp và phản ánh kịp thời ý kiến đóng góp của hội viên về Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đôn đốc hội viên đóng hội phí đầy đủ đúng quy định.

  Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc điều hành hoạt động của tôt, thay thế tổ trưởng khi vắng mặt.

  Chế độ sinh hoạt:

  Ban Chủ nhiệm và các ban chuyên môn 03 tháng họp toàn thể một lần để đánh giá kết quả công tác đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động thời gian tiếp theo (khi cần thiết mời thường trực BCH Trung tâm dự).

  Các tổ: tùy theo điều kiện của từng tổ mà xác định thời gian sinh hoạt cụ thể. Tuy nhiên ít nhất 03 tháng sinh hoạt tổ một lần.
  Hằng năm, Câu lạc bộ tiến hành tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong năm và xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ năm tới, đề nghị Ban chấp hành khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

  Chương IV:

  HỘI VIÊN

  Điều 9:

  Hội viên Câu lac bộ bao gồm:

  Các vị Trụ trì, Thủ nhang, thủ từ, các Ông, Bà đồng đền tại trong các di tích lịch sử văn hóa đền, phủ; và các cá nhân quan tâm đến việc bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu và nghệ thuật Hát văn.
  Các nghệ sĩ (chuyên nghiệp, nghiệp dư) Hát văn, các Nhạc công, Cung văn; những người làm công tác quản lý văn hóa; những nhà khoa học, nhà nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian;
  Người muốn trở thành hội viên Câu lạc bộ phải tự nguyện làm đơn và hồ sơ theo quy định, tan thành Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ thờ Mẫu và Hát văn Hà Nội.

  Hội viên Câu lạc bộ

  Điều 10: Quyền lợi và nghĩa vụ hội viên

  Được Ban chủ nhiệm cấp Thẻ hội viên Câu lạc bộ và tham gia sinh hoạt, hoạt động, thảo luận các quyết định, quy chế làm việc do Ban chấp hành Hội và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức.

  Tham gia đóng góp ý kiến với Ban chủ nhiệm về mọi mặt hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần để Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

  Nghĩa vụ hội viên: Thực hiện nghiêm túc quy chế về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, luôn nêu cao ý thức tự giác và xây dựng Câu lạc bộ ngày càng phát triển; tham gia dầy đủ các buổi sinh hoạt và hoạt động của Câu lạc bộ; đóng góp hội phí đầy đủ đúng quy định.
  Nếu hội viên nào trong hai năm liên tiếp không đóng hội phí hoặc không tham gia sinh hoạt, hoạt động theo kế hoạch của Hội và Câu lạc bộ thì mặc nhiên hội viên đó tự ý ra khỏi Hội và Câu lạc bộ.

  Chương V:

  KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ

  Điều 11:

  Kinh phí đảm bảo hoạt động chung cho Câu lạc bộ là do sự đóng góp của các họi viên. Mức đóng góp hội phí ban đầu và đóng góp hội phí hằng năm (tiếp theo) do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định cụ thể (sau khi được sự nhất trí tại hội nghị toàn thể hội viên Câu lạc bộ).

  Mức đóng góp hội phí hằng năm sẽ được nghiên cứu điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế và các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ.
  Nguồn vận động, xã hội hóa từ các cơ quan bảo trợ, các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội; các di tích lịch sử đền, phủ, ... và các cá nhân tự nguyện đóng gớp thêm kinh phí cho Câu lạc bộ.

  Kinh phí của CLB được sử dụng chi cho các hoạt động chung, hoạt động của Ban chủ nhiệm và các buổi sinh hoạt chuyên đề các nội dung hoạt động theo kế hoạch; chi công tác hành chính, văn phòng, điện nước, điện thoại … Nguồn kinh phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành.

  Chương VI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 12. Khen thưởng, Kỷ luật

  Việc thực hiện Quy chế được gắn liền với công tác thi đua khen thưởng của CLB hàng năm. Trong quá trình thực hiện, toàn bộ Hội viên CLB nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

  Điều 13. Tổ chức thực hiện

  Tất cả các Hội viên trong CLB phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy định này.
  Giao cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật CLB kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế này.
  Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có điểm không phù hợp hoặc cần sửa đổi bổ sung, đề nghị các Hội viên tham gia gửi thông tin về Văn phòng để CLB tổng hợp, báo cáo

  Ban chủ nhiệm quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  Hội Nhạc sỹ (để b/c);
  CLB (để t/h);
  Lưu: HC.


  Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam 

  Chủ nhiệm CLB

   

  Đỗ Văn Nhất

   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo