• Thánh Mẫu sự tích Quốc Âm ca  

  Làng Vân Hương giáng sinh thần nữ

  Cõi Nam Thiên bất tử nổi tên

  Vốn xưa Đệ Nhị Cung tiên

  Phong lưu Công Chúa ở trên Thiên Đình

  Đương việc thọ khi mang chén ngọc

  Quá lònh mừng bỗng chốc rời tay

  Phép trời đâu có riêng tây

  Hai mươi năm đó xuống đày trần gian

  Năm Thiên Hựu Lê Hoàng thứ nhất

  Dấu Giáng Tiên Trần thất thác ra

  Rõ ràng vóc ngọc vẻ hoa

  Hoa mà biết nói ngọc mà biết thơm

  Tính linh tuệ cộng thêm cho học

  Gồm cầm thi ca khúc đều hay

  Hiếu trinh có một người đây

  Lầu cao trăm thước giá này ai ngang

  Thôn giáp Nhị vốn làng kế đó

  Đuốc văn phòng bóng tỏ tình lang

  Ba năm chăn gối vội vàng
  Hạn kù đã hết Thiên Đàng đã lên

  Lòng sắc son minh bạch gửi tâu

  Ngọc Hoàng soi xét trước sau

  Trần gian lại xuống hoa lâu lại về

  Công sinh dưỡng tình quể day dứt

  Điệu sắt cầm duyên kết càng sâu

  Đôi bên thung tạ huyên sầu

  Đào hoa mặt vắng vân du lòng đành

  Khi Lãng Uyển, Bồng Doanh xa tới

  Khi góc biển klhi lên trời

  Khi người lão ấu, khi người mỹ nhân

  Khi dưới nguyệt cầu thần lẩy điệu

  Khi trăng hoa cuộc rượu mở hàng

  Khi bài lá khi cung đàn

  Khi ngay giữa quán, khi ngang bên đường

  Khi tỉnh Lạng gặp chàng Phùng sứ

  Khi Tây Hồ văn tự cùng ai

  Đông Kinh trở gót tiến hài

  Đã ngay ngoài phố đã mai trong thành

  Khi hoa Hạc Hoàng Đình tới đó

  Khi Đông dương ngựa gió ghé qua

  Khi Nghệ Tĩnh khi Thanh Hoa

  Khi vào Hoàng Lĩnh khi ra Thạch Thành

  Khi phố cát hiển linh đã rõ

  Khi Sòng sơn mới tỏ cơ duyên

  Lắm khi hoạ phúc uy quyền

  Phép vua dẫu hiển phép Tiên càng thần

  Khi tuyết lĩnh đã chân qui Phật

  Nọ tự mình lại thực qui sư

  Rộng đường hết sức tu tri

  Cứu dân giúp nước hằng ghi một niềm

  Nhà vua thủa dẹp giặc khi trước

  Cùng gắng công giúp nước dân ta

  Đại vương có sắc ban ra

  Chữ rằng Chế Thắng Bảo Hoà diệu phong

  Triều ta lúc hỗn đông nam bắc

  Hiển anh linh ra sức âm phù

  Gia Long thứ bốn hiệu Vua (1805)

  Tiên Hương tên xã dụ cho về làng

  Trên chín bệ đã ban quốc điển

  Dưới vạn gia đều hiển thần quyền

  Dám xin trắc giáng ở trên

  Quốc dân tý hộ, trào lên xuân đài.

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo